Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen of u kunt ze downloaden.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LOTH RUPERT ADVOCATEN

1. Loth Rupert advocaten is een combinatie van de maatschap Loth Rupert advocaten en twee zelfstandige advocaten: mr. H. Loth en D.M. Rupert. Alle aan Loth Rupert advocaten verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2. De art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens Loth Rupert advocaten aanvaarde opdrachten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

3. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Loth Rupert advocaten voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden wordt gedragen. Desgevraagd worden over de gesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit aansprakelijkheid beperkt tot het door Loth Rupert advocaten in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 50.000.

5. Loth Rupert advocaten zal, in geval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. Loth Rupert advocaten sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden uit. Elke door of namens Loth Rupert advocaten aanvaarde opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door ingeschakelde derden worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief zoals dat bij aanvaarding van de opdracht wordt vastgesteld. Ook zal 6% kantoorkosten in rekening worden gebracht.

7. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Loth Rupert advocaten bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

8. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en in de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig geschil over de inhoud of strekking bindend.

9. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Loth Rupert advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

10. Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op www.lothrupert.nl